Praktijkgericht en wetenschappelijk

Het Nivel is een onafhankelijk kennisinstituut dat wetenschappelijk onderzoek doet binnen de volle breedte van de gezondheidszorg in Nederland. We doen ons onderzoek op het snijvlak van wetenschap, beleid en praktijk.

Missie en kernwaarden
Onze missie luidt:

Praktijkgericht en wetenschappelijk

Dit komt mede tot uitdrukking in onze kernwaarden:

Praktijkgericht en wetenschappelijk

 

Dit maakt Nivel-onderzoek uniek

Wat ons onderscheidt van veel andere onderzoeksorganisaties is dat wij
kennis bieden over de gehele breedte van de zorg en niet enkel op deelgebieden.
Door dit brede veld te bedienen kunnen wij verschillende deelgebieden van zorg
combineren in ons onderzoek.

Probleemgericht en toepassingsgericht
Vragen die leven in de gezondheidszorg bepalen wat wij onderzoeken. Het Nivel werkt veel samen met beleidsinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarbij kennis wordt gedeeld. Over alle onderzoeken en uitkomsten wordt openbaar gepubliceerd en gecommuniceerd. Deze kennisuitwisseling draagt bij aan een breder maatschappelijk draagvlak voor de aanbevelingen die wij bij onze onderzoeksresultaten geven.

Praktisch toepasbaar
Wij zetten ons ervoor in dat de resultaten van ons onderzoek hun weg vinden naar de praktijk. Hiertoe hebben wij gedurende het onderzoekstraject regelmatig contact met de beoogde gebruikers van de onderzoeksresultaten; we zijn altijd, in alle fases van het onderzoek, op zoek naar productieve interactie tussen onderzoek, beleid en praktijk.
Deze interactie is essentieel om verschillende redenen: ten eerste is het een controlemiddel om te borgen dat de onderzoeksvraag waarmee wij aan de slag gaan, daadwerkelijk een vraag is waar beleid en praktijk een antwoord op nodig hebben. Ten tweede zorgt het ervoor dat het veld zich kan voorbereiden op het soort antwoorden dat gaat komen. Ten slotte zorgt de interactie ervoor dat onze onderzoekers zich bewust zijn van de context waarin de resultaten zullen worden gebruikt.

Onze interactie met beleid en praktijk vindt onder meer plaats via regelmatige gesprekken met relevante organisaties in de gezondheidszorg. Tijdens onderzoekstrajecten hebben we veel contact met onder meer begeleidingscommissies en stuurgroepen die worden ingesteld rond onze onderzoeksprojecten en onze databases, panels en monitors.

Op wetenschappelijke basis
Ons gezondheidszorgonderzoek richt zich op de beschrijving en verklaring van verschijnselen die zich voordoen in de wereld om ons heen. Hierbij hanteren wij de regels en afspraken die in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Om de wetenschappelijke kwaliteit van ons onderzoek te kunnen garanderen hanteren wij de volgende werkwijzen en uitgangspunten:

  • We werken systematisch en zijn controleerbaar.

Op systematische en controleerbare wijze zoeken wij antwoorden op gestelde vragen. Deze antwoorden maken we openbaar, zodat anderen zich erover kunnen uitspreken.

  • We streven ernaar generaliseerbare kennis te leveren.

We zoeken naar kennis die specifieke situaties overschrijdt en op verschillende situaties toepasbaar is, ook al wordt die kennis verzameld door middel van gevalsstudies. Met andere woorden: we zoeken naar generaliseerbare kennis.

  • We volgen de gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek.

De wetenschappelijke kwaliteit van onze onderzoeken bewaken we zorgvuldig. We volgen gangbare nationale en internationale standaarden en gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoek: op ons onderzoek is de 'Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit' van 1 december 2018 van toepassing. Onderzoek dat voor die datum van start is gegaan, valt onder de Nivel-gedragscode wetenschapsbeoefening.

  • We dragen met een intern controlesysteem zorg voor de kwaliteitsborging van het onderzoeksproces.

We hebben een eigen kwaliteitssysteem met procedures en werkinstructies, waarmee we de kwaliteit van het onderzoeksproces borgen. Zo kent het Nivel een wetenschappelijke onderzoekersvergadering waarin junioren en senioren de opzet van onderzoeksvoorstellen, rapporten en andere publicaties bespreken om zo de kwaliteit ervan te verhogen en wetenschappelijk onderzoek te stimuleren.

  • Onze adviezen en aanbevelingen komen voort uit de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De resultaten in onze openbare publicaties kunnen we voorzien van aanbevelingen en adviezen. Deze hebben hun wortels in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Borging van maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit
Om de maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit te borgen maken we bij het vaststellen van ons vierjaarlijkse onderzoeksprogramma gebruik van de volgende informatiebronnen:

  • gesprekken met verschillende afdelingen en directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
  • gesprekken met onze andere stakeholders in beleid en praktijk;
  • verschillende interacties die we tijdens het onderzoeksproces hebben, bijvoorbeeld bij conferenties en bij het ontwikkelen van kennissyntheses en overzichtsstudies.

Deze inbreng zorgt ervoor dat ons onderzoek, opgenomen in ons Onderzoeksprogramma, maatschappelijk draagvlak heeft en wetenschappelijk meetelt. We nodigen gesprekspartners nadrukkelijk uit om te reageren op onze onderzoeken. Dit bevordert de maatschappelijke kwaliteit van nieuw op te zetten onderzoeksprogramma’s en projecten én het fungeert als tussentijdse evaluatie. Lees ons meest recente programma: Onderzoeksprogramma 2018-2021.

Nivel: onderzoeksprogramma

Meer weten?Meer weten?
Neem contact op met Cordula Wagner, directeur van het Nivel, of Roland Friele, adjunct-directeur van het Nivel.