Producten en diensten

De resultaten van ons onderzoek leiden soms tot specifieke producten en diensten.
Meer weten? Kies een van onze producten of diensten en lees verder.


Producten voor professionals

Toolbox Horen, zien en spreken
De Toolbox Horen, zien en spreken is een methode voor het meten kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënten en zorgprofessionals. Professionals die werkzaam zijn in de langdurige zorg en sámen met de cliënten willen werken aan de kwaliteit van de zorgrelatie, kunnen met twee instrumenten in de Toolbox de kwaliteit van de zorgrelatie tussen cliënten en zorgprofessionals in beeld brengen: WIEK interview en Luister naar mijn verhaal. Bij deze ‘tools’ is een belangrijke, actieve rol weggelegd voor cliënten: zij gaan als co-onderzoekers in gesprek met andere cliënten. Lees ook het nieuwsbericht 'Vijf praktische instrumenten geven inzicht in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional'

COMPaZ
COMPaZ is een vragenlijst die een ziekenhuis zelf kan inzetten om de veiligheidscultuur in het ziekenhuis te meten. Het in kaart brengen en bespreken van de veiligheidscultuur draagt bij aan de verbetering van veiligheidscultuur in uw ziekenhuis. Met een gedigitaliseerde versie van de COMPaZ-vragenlijst kunnen we binnen uw ziekenhuis op anonieme wijze een cultuurmeting uitvoeren onder uw ziekenhuismedewerkers.Lees ook het nieuwsbericht 'Met de COMPaZ-vragenlijst naar betere patiëntveiligheid in uw ziekenhuis'

RALPH Gesprekshandleiding
Met de RALPH Gesprekshandleiding (via de website van apothekersorganisatie KNMP te benaderen) kunnen zorgverleners mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden tijdig herkennen en beter begeleiden bij het geneesmiddelgebruik. De RALPH gesprekshandleiding is getest in de apotheek, maar bruikbaar voor elke zorgverlener die met de patiënt het gesprek over geneesmiddelen voert. Lees ook het nieuwsbericht 'Nieuwe RALPH gesprekshandleiding biedt de apotheek handvatten bij lage gezondheidsvaardigheden'

TRIAGE
De vragenset TRIAGE geeft het apotheekteam een praktisch handvat om het gesprek met de patiënt te openen en eventuele problemen in het medicatiegebruik te signaleren, te bespreken en waar mogelijk op te lossen. TRIAGE bestaat uit een praktische set vragen die aan de patiënt kunnen worden gesteld, en een overzicht met passende vervolgacties bij gesignaleerde medicatiegerelateerde problemen. TRIAGE is ontwikkeld samen met apothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten en patiënten, maar is ook bruikbaar voor andere settings waarin het gesprek met de patiënt over medicatie wordt gevoerd.


Trainingen en scholingen voor professionals

COM-MA
Met de online feedbacktraining COM-MA kunnen apothekersassistenten en apothekers hun patiëntgerichte communicatievaardigheden verbeteren. Met behulp van video-opnames, zelfreflectie en persoonlijke feedback worden 'tips en tops' gegeven voor de communicatie aan de balie. Zo kunnen zij de patiënt beter ondersteunen bij het gebruik van hun geneesmiddelen. Lees ook het nieuwsbericht 'Unieke online feedbacktraining COM-MA traint het apotheekteam in patiëntgericht communiceren'
Meer informatie over deze training - met onder andere de werkwijze en het tijdspad - treft u aan in de bijlage Informatie COM-MA

Advance Care Planning programma (ACP)
Het Advance Care Planning programma (gepubliceerd bij Koraal) is een een programma dat zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg helpt om tijdig met cliënten en naasten hun wensen en voorkeuren bespreken. Lees ook het nieuwsbericht 'Nieuw programma Advance Care Planning voor zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg'

Kennisclips 'Omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers'

Het Nivel heeft samen met Amsterdam UMC en Hogeschool Inholland online drie kennisclips ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in scholingen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die te maken hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers: 


Onderzoek doen met een van de Nivel-diensten

U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels waar wij over beschikken. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze database met een schat aan zorggegevens die vele deelnemende zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel. We noemen de volgende:

Onderzoek met een Burgerplatform
Het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg. Beleidsmakers en zorgverleners kunnen hun beleid en uitwerking daarvan in de praktijk verbeteren door burgers er actief bij te betrekken. In interactieve bijeenkomsten bediscussiëren burgers actuele gezondheidsvraagstukken die u aanlevert. Het Nivel brengt de verschillen en behoeften van burgers in kaart voor de opdrachtgever.

Onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg
Met het Consumentenpanel Gezondheidszorg kunt u onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg. Dat kan onder de algemene bevolking of binnen specifieke subgroepen. Het Nivel kan op verzoek van opdrachtgevers vragenlijsten ontwikkelen, versturen en verwerken. We hebben de expertise om data te analyseren en die om te zetten in een rapportage. Het is ook mogelijk om analyses te doen op materiaal dat eerder door ons is verzameld.

Onderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging
Als u onderzoek wilt doen naar de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen of werkbeleving dan zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van het Panel Verpleging & Verzorging. Ons onderzoek doen we aan de hand van vragenlijsten aan onze panelleden of aan subgroepen van panelleden. Ook kunnen we vragenlijsten en data-analyses ontwikkelen voor u. 

Onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG)
Het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening. Doel van het panel is het verzamelen van informatie over hun gezondheid, ervaringen met zorggebruik, de zorg en de ondersteuning die ze krijgen en welke behoeften en mogelijkheden ze hebben om te participeren in de samenleving. U kunt panelleden van het NPCG bevragen voor nieuw onderzoek of gebruik maken van eerder verzamelde gegevens. We bieden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van vragenlijsten, data-analyse en rapportage. Vragenlijsten kunnen gestuurd worden aan het hele panel of aan subgroepen.

Onderzoek met Beroepenregistraties
Binnen Beroepenregistraties monitort het Nivel de arbeidsmarkt en loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten. Het Nivel kan voor u onderzoek uitvoeren over deze arbeidsmarkten en over beroepskrachtenplanning. Ook kun u op maat steekproeven laten trekken en statistieken aanvragen over beroepenregistraties (in uw regio).

Onderzoek met het Panel Samen Leven
Het Panel Samen Leven bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten. Doel van dit panel is inzicht krijgen in hun woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning, hun persoonlijke behoeften en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. We doen onderzoek aan de hand van vraaggesprekken thuis met mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en aan de hand van interviews en vragenlijstonderzoek met de naasten van deze mensen. Ook u kunt gebruikmaken van het panel voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, of van onze verzamelde gegevens. Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.

Onderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte
Het Nivel verzamelt met de 'Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met een longziekte' informatie over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma, COPD en zeldzame longziekten. Hiervoor maken we gebruik van het Panel van mensen met een Longziekte. De resultaten van dit panelonderzoek zijn belangrijk voor het Longfonds, zorgverleners en -ondersteuners. Behalve voor het in kaart brengen van trends en veranderingen kunnen we de monitor ook gebruiken voor het beantwoorden van actuele vragen. Ook uw vragen. U kunt ons inzetten voor het gebruikmaken van de data die wij verzamelen, voor het uitvoeren van analyses of om zelf onderzoek doen met het panel.

Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt gegevens bij de eerstelijns zorgverleners en levert cijfers bij actuele vragen. Die informatie halen we uit gegevens die  honderden zorgverleners, verspreid over het land, aan ons beschikbaar stellen. De verzamelde gegevens analyseren we en gebruiken we voor onderzoek. Organisaties en onderzoekers van buiten het Nivel kunnen op verzoek en tegen betaling ook gebruik maken van de gegevens.


Ondersteunende materialen voor zorgvragers

Werkboek 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...'
Het werkboek 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...' is een helpt mensen met een verstandelijke beperking na te denken over wat ze willen en dit kenbaar te maken, zodat begeleiders en familie daar rekening mee kunnen houden. Lees ook het nieuwsbericht 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...'

Online interventie Naarjehuisarts.nl (Steffie)
De website Naarjehuisarts.nl heeft tot doel de gezondheidsvaardigheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking te versterken. Webhulp Steffie uit uit wat de huisarts voor je kan doen als je medische klachten hebt. Als zorgvrager krijg je uitleg over hoe het bij de huisarts gaat als je een afspraak hebt; je wordt voorbereid op de afspraak en je kunt zelf oefenen met het maken van een afspraak. De online interventie is een product van het Nivel en Leer Zelf Online. Lees meer over het Nivel-project 'Versterken eigen kracht van mensen met een lichte verstandelijke beperking bij het zoeken van medische hulp'.

Chemowijzer.nl
Chemowijzer.nl is een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker die voor het eerst chemotherapie ondergaan. Chemowijzer is ontwikkeld om patiënten te helpen zich voor te bereiden op dit gesprek en de chemotherapie. Op de website zijn informatie, advies en praktische tips hierover te vinden. Lees er meer over bij het Nivel-project PatientVOICE, waar Chemowijzer deel van uitmaakt.

Luistertijd.nl
Het Nivel heeft Luistertijd ontwikkeld, een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker én hun oncologische zorgverleners. Luistertijd biedt hen een gratis online communicatieprogramma met als doel patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het voeren van gesprekken met de zorgverleners. De training is voor iedereen beschikbaar via luistertijd.nl en is ook opgenomen op de sit
e kanker.nl. Op deze tweede site treft u video’s aan met voorbeelden van goede communicatie, die gebaseerd zijn op echte verhalen van patiënten en nagespeeld door acteurs. Bekijk:

Lees ook het nieuwsbericht ‘Nieuwe online training helpt oudere kankerpatiënten beter communiceren met arts’.