Project
Start
februari 2019

Proeftuin Zelfzorg: Samenwerking huisarts-drogist

Veel burgers komen geregeld bij de drogist. Naast de zorgverleners in de eerste lijn kan daarom ook de drogist mogelijk een rol spelen in de ondersteuning van de burger, met name als het gaat om kleine kwalen. Samenwerking tussen zorgverleners in de eerste lijn en drogisten komt echter nog nauwelijks voor.

Doel Proeftuinproject
Het Centraal Bureau Drogisterijen start daarom in samenwerking met andere partijen een proeftuin. De doelstelling van het proeftuinproject is aantonen op welke wijze met name huisartsen en drogisten kunnen samenwerken, op zo’n manier dat patiënten meer regie nemen over de eigen gezondheid bij kleine kwalen. Dit houdt in dat zij een veilige keus moeten kunnen maken tussen: afwachten, zelfzorgmedicatie, toepassen van een andere manier van zelfzorg (bewegen/oefeningen), de huisarts bezoeken. De verwachting is dat dit tot verandering in de vraag naar zorg in de huisartspraktijk zal leiden, mede door gerichte doorverwijzingen vanuit de drogist naar de huisarts.

Aan het Nivel is gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit project op de onderdelen:

1. Selectie kleine kwalen
We bepalen welke tien kleine kwalen met bijbehorende geneesmiddelen geschikt zijn voor een verschuiving van eerste naar de nulde lijn en welke derhalve centraal zullen staan in de proeftuin.

2A. Effect op gedrag huisartsen
We brengen voor de tien geselecteerde kleine kwalen in kaart: wat het effect is van de interventies in de proeftuin op het aantal huisartsbezoeken; wat het effect is van het voorschrijven van geneesmiddelen door huisartsen; wat de effecten zijn op andere kleine kwalen. Dit laatste doen we om te beoordelen of de werkwijze “doorsijpelt” naar andere kleine kwalen.
Dit doen we door een interventiestudie uit te voeren met een voor- en nameting en een vergelijkingsgroep.

2B. Verwijzen
We beschrijven welke patiënten er in de huisartspraktijk binnenkomen via een verwijzing van de drogist, maar ook wie door de huisarts naar de drogist zijn verwezen. Hiertoe krijgen de huisartsen die deelnemen aan de proeftuin een aantal vragen over patiënten die met kleine kwalen op het spreekuur komen (bijvoorbeeld: kwam deze patiënt via de drogist?).
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zilveren Kruis