Panel Samen Leven

Het Panel Samen Leven bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten. Doel van het panel is inzicht krijgen in hun woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning, hun persoonlijke behoeften en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. De uitkomsten van het panelonderzoek delen we met beleidsmakers, zorginstellingen, zorgverzekeringen en patiënten- en consumentenorganisaties. Zij gebruiken onze aanbevelingen om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Hoe werkt het?
Alle panelleden krijgen eens in de twee jaar een uitnodiging voor een vraaggesprek bij hen thuis. Getrainde interviewers voeren een gestructureerd gesprek en gebruiken pictogrammen als dat nodig is om onderwerpen duidelijker uit te leggen.
Panelleden die als naaste deelnemen, krijgen elk jaar een vragenlijst toegestuurd.

Wie zitten in het panel?
We werven de deelnemers voor het panel via huisartsen en via de zorginstellingen waar mensen met een verstandelijke beperking wonen of ondersteuning krijgen. Door het gebruik van steekproeven zorgen we voor een goede spreiding over het hele land. Bij de samenstelling van het panel houden we ook rekening met geslacht, leeftijd en ernst van de beperking om het panel zo representatief mogelijk te maken.
Bij ongeveer de helft van de deelnemers met een beperking doet ook een naaste mee. Bij de andere helft doet alleen de persoon met een beperking mee of een naaste, meestal familieleden zoals ouders, broer of zus, een goede vriend of een begeleider van de woon- of zorginstelling.

Onderdeel van het langlopende project Monitor Zorg en Participatie
Het PSL is onderdeel van het langlopende project 'Monitor Zorg en Participatie' van mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de uitkomsten van de onderzoeken evalueren ze hun beleid, passen dit aan of maken nieuw beleid.
Onderzoek met het PSL zich op het thema 'maatschappelijke participatie', waarover we publiceren in onze Monitor Participatie.

Privacy
We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd. Het Panel Samen Leven maakt gebruik van een privacyreglement.

Wilt u ook gebruik maken van het panel?
Organisaties kunnen ook gebruikmaken van het panel voor het beantwoorden van onderzoeksvragen. Ook kunnen zij gebruikmaken van onze verzamelde gegevens. Een programmacommissie beoordeelt verzoeken van derden om gebruik te maken van het panel.
Voor meer informatie over het Panel Samen Leven neemt u contact op met:
Marijke de Gier, Veldwerkcoördinator Panel Samen Leven: 030-2729777 of per mail M.degier@nivel.nl.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met:
Hille Voss, onderzoeker Panel Samen Leven: 030-2729629 of per mail h.voss@nivel.nl.

Publicaties
Participatiemonitor 2015
Arbeidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking 2015
Stemmen met een verstandelijke beperking 2014
Begeleiding onder de WMO 2012

Gegevensverzameling