Beroepenregistraties

Een arbeidsmarkt in evenwicht, waar vraag en aanbod kwantitatief en kwalitatief op elkaar aansluit, levert betere zorg op. Zorg is mensenwerk. Sommige taken kun je robotiseren, automatiseren of leren aan consument of patiënt maar de zorg blijft een arbeidsintensieve sector. Met onze beroepenregistraties monitoren we de arbeidsmarkt en loopbanen van vier belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg: huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten.

Veranderingen
Door veranderingen in het zorgstelsel, de zorgvraag van patiënten en kwaliteitseisen verandert het werk in de zorg. Bestaande taakverdelingen veranderen door het ontstaan van nieuwe beroepen, opleidingen en samenwerkingsverbanden, anderhalve lijnszorg instellingen en schaalvergroting van organisaties. Dit heeft grote effecten op de arbeidsmarkt.

Via jaarlijkse enquêtes stellen we huisartsen, verloskundigen, oefen- en ergotherapeuten vragen over hun praktijk en de manier waarop ze hun vak uitoefenen.

Door onderzoek te doen naar specifieke thema’s is hun gedrag op de arbeidsmarkt beter te begrijpen en te voorspellen. We publiceren jaarlijks onze resultaten in brochures, maken verdiepende analyses en doen aanvullend onderzoek. Onze gegevens en analyses worden gebruikt door beleidsmakers, beroepsverenigingen, opleidingen, zorgverzekeraars, medewerkers in de zorg en door de media. Organisaties zonder commercieel doel kunnen op verzoek gebruik maken van onze beroepenregistraties.

Regionale verschillen
De arbeidsmarksituatie kan per jaar en per regio verschillen. Daarom is het belangrijk om onze gegevens actueel en landelijk op peil te houden met mogelijkheden voor regionale uitsplitsing. Daardoor signaleren we bijvoorbeeld dat het aantal huisartsen in bepaalde regio’s sneller vergrijst dan in andere, dat verloskundigen meer in de tweede lijn zijn gaan werken en dat het aantal eerstelijns zorgverleners per inwoner in bepaalde regio’s daalt, maar in andere juist stijgt. Met de Nivel huisartsenregistratie bieden we objectieve informatie die kan bijdragen aan actuele discussies over dit soort ontwikkelingen.

Unieke dataverzameling
We bouwen al jaren aan onze dataverzamelingen. Zo houden we loopbaangegevens van huisartsen al bij sinds 1975. Daardoor kunnen we over langere periode zien hoeveel mensen in een beroepsgroep werken, hoeveel uur ze werken, binnen wat voor praktijk ze dat doen, of ze zelfstandig werken of in loondienst. Voor het doen van zogenaamde capaciteitsramingen houden we nauwkeurig bij wat het verloop is binnen de beroepsgroep en waar en hoe beginnende professionals het liefst werken. Door vergelijkingen te maken met eerdere jaren zien we hoe de arbeidsmarkt zich heeft ontwikkeld en maken we analyses van oorzaken en gevolgen.

Uitwisselen gegevens
Om de enquêtes achter onze eigen beroepenregistraties te ondersteunen werken we samen met organisaties zoals CBS, CIBG, de Registratie Geneeskundig Specialisten, De LHV voor de huisartsen en beroepsvereniging KNOV die gegevens verzamelt over verloskundigen, de VvOCM voor oefentherapeuten en EN, de beroepsvereniging voor ergotherapeuten.

Informatiebron derden
De beroepenregistraties zijn een bron van informatie voor een aantal portals en monitoren van het Nivel zelf en andere instanties zoals de publiekssite kiesuwhuisarts.nl, opgezet door het Nivel en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Consumenten vinden daar informatie die huisartsen zelf hebben aangeleverd.

Ook de Vraag Aanbod Analyse Monitor (VAAM) binnen de ROS Wijkscan en de Zorgmonitor Krimpgebieden van het Nivel gebruiken de gegevens uit de beroepenregistraties. Daarnaast leveren we gegevens aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en aan volksgezondheidenzorg.info van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Privacy
We hechten veel waarde aan de privacy van mensen en organisaties die deelnemen aan onze registraties. Daarvoor is een privacyreglement opgesteld. Hierin staat welke gegevens we verzamelen, hoe we ze beheren, welke gegevens we eventueel aan derden verstrekken en wat de rechten zijn van de geregistreerde deelnemers.

Ook gebruik maken van Nivel Beroepenregistraties?
U kunt voor uw wetenschappelijke onderzoek ook steekproefadressen laten trekken uit de beroepenregistraties van huisartsen en verloskundigen. Het is ook mogelijk om een regionale uitsplitsing van de beroepenregistraties aan te vragen. Met onze expertise kunnen wij voor uw organisatie of beroepsvereniging analyses maken en/of aanvullend onderzoek doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Aanvragen voor het versturen van mailingen en andere commerciële activiteiten nemen we niet in behandeling.

De meest recente cijfers uit de beroepenregistraties kunt u downloaden.

Meer informatie nodig?
Wilt u meer weten over arbeidsmarktonderzoek of beroepskrachtenplanning of wilt u een onderzoek laten uitvoeren? Neem dan contact op met prof. dr. Ronald Batenburg via 030-2729861 of per mail via r.batenburg@nivel.nl

Voor meer informatie over de beroepenregistraties, het trekken van steekproeven en het aanvragen van statistieken kunt u contact opnemen met drs. Raymond Kenens via 030-2729744 of per mail via r.kenens@nivel.nl