Publicatie

Publicatie datum
Advice from health insurer as a channelling strategy: a natural experiment at a Dutch health insurance company.
Bes, R.E., Curfs, E.C., Groenewegen, P.P., Jong, J.D. de. Advice from health insurer as a channelling strategy: a natural experiment at a Dutch health insurance company. BMC Health Services Research: 2018, 18(832)
Lees online
Vragen, bel of mail:
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht