Publicatie

Publicatie datum
De prevalentie van chronische ziekten in de huisartspraktijk: een nadere analyse van validiteit en betrouwbaarheid.
Westert, G.P., Tacken, M.A.J.B., Gijsen, R., Schellevis, F.G., Braspenning, J.C.C., Bakker, D.H. de. De prevalentie van chronische ziekten in de huisartspraktijk: een nadere analyse van validiteit en betrouwbaarheid. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2001, 79(5), 288-292
In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 1997 wordt gemeld dat continue, representatieve en consistente gegevens over het vóórkomen van morbiditeit in Nederland voor veel ziekten en aandoeningen ontbreken. In deze bijdrage analyseren we de mogelijkheden van een relatief nieuw landelijk netwerk van registrerende huisartsen (LINH). Onderzocht is of informatie uit het Eletronisch Medisch Dossier (EMD) bruikbaar is voor een valide en betrouwbare schatting van de prevalentie van een aantal chronische ziekten. De validitie is bepaald door de prevalentiecijfers van de gekozen chronische aandoeningen, zoals bepaald op basis van gegevens uit het EMD, te vergelijken met gegevens uit andere registraties, samengevat in de VTV 1997. De betrouwbaarheid is vastgesteld door de interpraktijkvariatie in prevalentie te analyseren. Uit praktijkpopulaties van 66 huisartspraktijken werden patiënten met een pulmonale aandoening, cardiale aandoening of diabetes mellitus geselecteerd met behulp van speciale software, waarmee op drie manieren gezocht is naar deze patiënten: via relevante ICPC-codes (International Classification of Primary Care), voorgeschreven medicatie en specifieke 'ruiters'. Vergeleken met andere bronnen zijn de gevonden prevalentiecijfers aan de hoge kant. Voor diabetes mellitus ligt de prevalentie binnen de range van de andere registraties: 24 per 10.000 personen. Huisartsen die de ICPC-codering intensiever gebruiken, realiseren hogere prevalenties. Correctie voor praktijksamenstelling (leeftijd en geslacht) en mate van ICPC-gebruik doet de variatie in prevalentiecijfers tussen praktijken sterk afnemen. (aut. ref.)