Onderzoek vanuit drie perspectieven

Het Nivel doet onderzoek vanuit drie elkaar aanvullende onderzoeksperspectieven:

 • vanuit de mensen om wie het draait; patiënten, cliënten en burgers
 • vanuit de zorgaanbieders; variërend van huisartsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten tot ziekenhuizen
 • vanuit de organisatie van de zorg; verzekeraars, overheden en de toezichthouders.

Door deze drie perspectieven te combineren ontwikkelen we kennis in samenhang en vinden we antwoorden op hedendaagse maatschappelijke vraagstukken.
In de volgende animatie worden deze drie invalshoeken toegelicht.

Ons onderzoek is ondergebracht in twaalf onderzoeksprogramma’s met elk een zelfstandig onderzoeksteam. Elk team heeft een programmaleider - vaak een hoogleraar - met ruime onderzoekservaring en expertise op het betreffende terrein. De teams beschikken over een breed (internationaal) netwerk binnen wetenschap, beleid en praktijk.

Het perspectief van patiënten, cliënten en burgers Het perspectief van patiënten, cliënten en burgers
Bij onderzoek vanuit het perspectief van patiënten, cliënten en burgers gaat het om de mensen om wie het draait in de zorg. Ons onderzoek richt zich op de vraag wat patiënten en cliënten willen en wat ze nodig hebben om een actieve partner in het zorgproces te zijn, of juist om zelfredzaam te zijn. We creëren een duidelijker beeld van kwetsbare situaties en groepen en van manieren om hier adequaat mee om te gaan. Ons onderzoek helpt om de zorg beter af te stemmen op de behoeften, mogelijkheden en wensen van individuele patiënten.

Onderzoek vanuit drie perspctievenOnderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van patiënten, cliënten en burgers centraal staat:

 • Zorg vanuit Patiëntenperspectief,
  programmaleider Dolf de Boer
 • Zorg en Participatie bij Chronische Aandoeningen,
  programmaleider Hennie Boeije
 • Communicatie in de Gezondheidszorg,
  programmaleider Sandra van Dulmen

Het perspectief van professionals en zorgorganisatiesHet perspectief van professionals en zorgorganisaties
Bij onderzoek vanuit het perspectief van de professionals en zorgorganisaties gaat het niet alleen om de kwaliteit en de organisatie van de zorg, maar ook om zaken als werkbeleving, professionaliteit en krapte op de arbeidsmarkt. Hoge kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, waardige ouderenzorg, participatie, eigen regie en zelfredzaamheid van burgers zijn belangrijke doelstellingen van overheden én van patiëntenorganisaties en koepelorganisaties in de zorg. Hoe dragen professionals en organisaties hier aan bij, wat zijn effectieve interventies, hoe kan het best worden samengewerkt, welke competenties zijn nodig voor goede zorg, welke professionals zijn eigenlijk nodig en zijn deze professionals ook beschikbaar?

Onderzoek vanuit drie perspectievenOnderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van de professionals en hun organisaties centraal staat:

Het perspectief van de organisatie van zorgHet perspectief van de organisatie van zorg
Bij onderzoek vanuit het perspectief van de organisatie van de zorg gaat het om de inrichting van het zorgstelsel en de rol van verzekeraars, overheden en toezichthouders hierbij. De vraag is hoe het zorgstelsel zo kan worden ingericht dat ook in de toekomst de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid gewaarborgd zijn.

Het Nivel beschikt over verschillende instrumenten en vaardigheden om onderzoek te doen naar de duurzaamheid van het zorgstelsel, zoals scenarioanalyses, panels, beroepenregistraties en zorgregistraties. Met peilingen onder onze panelleden en workshops met onze experts en stakeholders zijn we optimaal toegerust om nieuwe thema’s te exploreren en de toekomst te verkennen.

Onderzoek vanuit drie perspectievenOnderzoeksprogramma’s waarin het perspectief van de organisatie van de zorg centraal staat:

Meer weten? Meer weten?
Neem contact op met Cordula Wagner , directeur van het Nivel, of Roland Friele, adjunct-directeur van het Nivel.